A www.pottomporteka.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza. A Szolgáltató és a Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a weboldal által felkínált bármely szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Vevő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A Szolgáltató adatai:

Név:

Székhely:

Adószám: …

Bankszámlaszám:

Weboldal címe:

Telefon:

E-mail:

 1. A megrendelés lépései:1.1 A regisztráció menete:

  A website kínálatának megtekintése és a kosár megtöltése nem kötött regisztrációhoz. A vásárlás viszont regisztrációhoz kötött, melyhez a szükséges adatokat teljes körűen kell kitölteni. A regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. A regisztrációban megadott adatok később – bejelentkezés után – módosíthatók.

  1.2. A megrendelés összeállítása

  A Vásárlónak lehetősége van vásárolni, illetve termékek készítését rendelni a webáruházból. A kiválasztott termékre kattintva a megtekinthető annak bővebb ismertetője az áru lényeges tulajdonságaival, jellemzőivel, a használatukra vonatkozó utasításokkal, illetve fotókkal. A terméket illusztráló képen/képeken a felvétel készítés fényviszonyaitól függően kismértékű színeltérések keletkezhetnek.
  A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal bír. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne föl, azt a pottom.porteka@gmail.com e-mail címen, illetve a fent megadott telefonos elérhetőségen felteheti. Amennyiben a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságaival, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kéjük jelezze a pottom.porteka@gmail.com

  1.3. Árak

  A webáruházban feltüntetett eladási árak forintban értendőek, bruttó árak (alanyi mentes), viszont szállítási költség nélkül értendők. Az esetleges szállítási költség a vevőt terheli, és a rendelésben a kiválasztott termékek többletköltségeként szerepel.

  1.4. A webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

  1.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

  1.6. A megrendelést a Szolgáltató a weboldalán keresztül csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő megrendeléséhez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért és/vagy más ebből származó egyéb problémáért, hibáért, semminemű felelősség nem terheli.
  A szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a szállítás során történő, a szállítási szerződésen kívül álló harmadik fél, a Vevő vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemért, illetve a csomag szállító általi elvesztésének következményeiért.
  A webáruházban vásárolt termékeket az ország egész területére kiszállíttatjuk. Ha terméket egy másik országban szeretnéd kézhez venni, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot a pottom.porteka@gmail.com e-mail címen, vagy a fent megadott telefonos elérhetőségen. A kiszállítási címben megadott országra érvényes díjtáblázat határozza meg a rendelés szállítási díját.

  1.7. Vásárlásra a webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a kosár használatával van lehetőség. A vevő a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Kosár tartalmát megtekintse, módosítsa, illetve törölje a termékek kifizetése előtt.
  A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

  2.1 A vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a megrendelése a szolgáltatóhoz megérkezett.

  2.2. A vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól, ha késedelem nélkül, azaz 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

  2.3. Ha a Vevő rendelését már elküldte a szolgáltató részére, és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

 2. Elállás joga
  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

  A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

  A Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

  A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
  – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
  Pl. a névfelirat, vagy egyedi kivitelezés, születési dátum felírása a termékre, a vevő elmondása, ötlete, kérése alapján készített termékek stb. esetén.
  – a weboldalon vásárolt tanulmányok és mesék esetén.

  3.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

  3.1.1. Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

  3.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

  3.1.3. Mindkét esetben a szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

  3.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

  3.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

  3.1.6. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

  3.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

  3.1.8. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

  3.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
  3.1.10. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

  3.1.11. A visszatérítés során az eredeti fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  3.1.12. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  3.1.13. Ha a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

  3.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 3. Szavatosság

  4.1 Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

  4.2. Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webshopunk felé. Szavatosság időtartama hat (6) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére két (2) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény a leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

  4.3. A szavatosság nem terjed ki a /fent vastag betűvel szedett/ egyedi termékekre!

 4. Szerzői jogok

  5.1. A weboldal a (1999. évi LXXVI. tv. alapján) szerzői jogvédelem alatt áll. A szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi blogbejegyzést, tanulmányt, hírlevélsorozatot, fényképet, termékleírást, valamint bármely más termékét, ötletét és megvalósítást).

  5.2. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a weboldalak felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldalak rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 5. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja jogilag elévült vagy hiánytalan lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A jogilag elévült vagy hiányos részek helyett a Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.